Twój koszyk 0 zł
Kategorie

Płatności

1. Cenę towaru ustala się w oparciu o cennik obowiązujący w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia.  
 
2. Cena nie zawiera kosztów transportu, montażu lub ewentualnych kosztów płatności.  
 
3. Jeżeli cena będzie wskazana w walucie obcej, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w walucie przeliczając ją na złote według średniego kursu walut ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego przyjęcie zamówienia. 
 
4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym na wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
 
5. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek. 
 
6. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
płatność gotówką – odbiór własny w siedzibie firmy, płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, przelewem na konto wskazane na fakturze lub fakturze pro-forma. 
 
7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość naliczenia ustawowych odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności przez Kupującego. 
 
8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia, jeżeli klient zalega płatnościami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę. 
 
9. W przypadku pogorszenia się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują uprawnienia wskazane w ustępie poprzedzającym chyba, że Kupujący ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy. 
 
10. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to nie dotyczy wierzytelności już powstałych. 
 
11. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za towar. 
 
12. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą za towar, przez co najmniej 7 dni, Sprzedawca jest uprawniony do odebrania towaru po wystosowaniu do Kupującego ponaglenia zapłaty. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego wydania towaru po otrzymaniu od Sprzedawcy wezwania do wydania towaru. 
 
Oferowane metody płatności
 
1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 
a. Płatność przy odbiorze
 
b. Płatność za pobraniem
 
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy na rachunek:
  03 8804 0000 0080 0013 2352 0017  Bank Spółdzielczy w Limanowej, (w tytule należy podać nr: zamówienia)
 
d. Płatności elektroniczne
 
e. Płatność kartą płatniczą.
 
2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się przy poszczególnych pozycjach sprzedaży Sklepu.
 
3. Raty 
 
 
Kupuj wygodnie, wybierz raty banku Credit Agricole.
 
Sprawdź jakie to proste:
- wybierz produkt który Cię interesuje gdy wartość koszyka wyniesie minimum 300 zł skorzystaj z rat banku Credit Agricole,
- wypełnij wniosek online i poczekaj na decyzję kredytową,
- przelej 1 zł i załącz zdjęcie dowodu osobistego (o ile będzie to wymagane)
- potwierdź zawarcie umowy kodem z SMS,
- umowę otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail, a sklep zacznie realizować Twoje zamówienie.
 
 
Agrodom S.C. oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.
 
Opublikowano: